جلد الزامات

 

 

 

 

 

 

 

 

درس های ارائه شده
موضوعات از لینکهای زیر دانلود کنید
 پودمان 1 - جلسه ی 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 3 ( قسمت اول)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 3 ( قسمت دوم)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 4 ( قسمت اول)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 4 ( قسمت دوم)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - جلسه ی 5 ( اتمام پودمان 1)
مشاهده و دانلود کنید

نمونه سوال سری اول الزامات-پودمان 1 به صورت PDF

دانلود فایل PDF

نمونه سوال سری دوم الزامات-پودمان 1 به صورت PDF

دانلود فایل PDF
********************** ***********

پودمان 2 - جلسه ی 6 ( آغاز فصل 2 )- فن آوری محیط کار

( توجه : این فیلم آموزشی دارای نمونه سوال و پاسخ می باشد)

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه ی 7 ( اتمام فصل 2 )- فن آوری محیط کار

( توجه : این فیلم آموزشی دارای نمونه سوال و پاسخ می باشد)

مشاهده و دانلود کنید
********************** ***********

پودمان 3 - جلسه ی 8 ( فصل 3 ) - محیط و قوانین کار

( توجه : این فیلم آموزشی دارای نمونه سوال و پاسخ می باشد)

مشاهده و دانلود کنید
پودمان 3 - جلسه ی 9 ( فصل 3 ) - محیط و قوانین کار
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 3 - جلسه ی 10 ( فصل 3 ) - محیط و قوانین کار
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 3 - جلسه ی 11 ( فصل 3 ) - محیط و قوانین کار
مشاهده و دانلود کنید
پایان فصل 3 الزامات محیط کار *********
   
آغاز فصل 4  آغاز فصل 4 
پودمان 4 - جلسه ی 12 ( فصل 4 ) - ایمنی و بهداشت محیط زیست
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - 1-عامل زیان آور صدا
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -   2 - عامل زیان آور مواد شیمیایی 
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - 3 -  عامل زیان آور برق 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - 3 - عامل زیان آور برق 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -4 - عامل زیان آور - کار در ارتفاع 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -4 - عامل زیان آور - کار در ارتفاع 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -5 - عامل زیان آور آتش و انفجار 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -5 - عامل زیان آور آتش و انفجار 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 -5 - عامل زیان آور آتش و انفجار 3
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - 6 - عامل زیان آور نور و روشنایی
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - 7 و 8 - عامل زیان آور گرما و سرما
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - تجهیزات حفاظت فردی
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - ارگونومی 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - ارگونومی 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 4 - ارگونومی 3
مشاهده و دانلود کنید
   

 

فصل پنجم

پودمان 5 - مهارت کاریابی - قسمت 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 5 - مهارت کاریابی - قسمت 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 5 - مهارت کاریابی - قسمت 3
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 5 - مهارت کاریابی - قسمت 4
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 5 - مهارت کاریابی - قسمت 5
مشاهده و دانلود کنید