ساختمان هوشمند

 

درسهای ارائه شده
موضوعات از لینکهای زیر دانلود کنید
پودمان 1- جلسه 1 - انواع مصرف کننده
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1- جلسه 2 - قسمت 1 - ژنراتور
مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1- جلسه 2 - قسمت 2 - مهم

برآورد مصرف و محاسبه توان خروجی ژنراتور

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 3 - قسمت 1 - چنج آور

اتمام واحد یادگیری 1

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 3 - قسمت 2 - سامانه فتوولتاییک

آغاز واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 4 - قسمت 1

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 4 - قسمت 2

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

جلسه 4 - حل تمرین 1

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

جلسه 4 - حل تمرین 2

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

جلسه 4 -حل تمرین 3

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 5 - قسمت 1

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 5 - قسمت 2

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 5 - قسمت 3

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 6 - قسمت 1

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 6 - قسمت 2

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - جلسه 6 - قسمت 3

واحد یادگیری 2

مشاهده و دانلود کنید
********* ********

 

پودمان 2

خانه هوشمند

 

پودمان 2 - جلسه 7- قسمت 1

واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه 7- قسمت 2

واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه 7- قسمت 3

واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه 8- قسمت 1

واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه 8

کار عملی شماره 2 - واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه 9- قسمت 1

واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه 9- قسمت 2

واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه 9- قسمت 3

واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 2 - جلسه 10

واحد یادگیری 3 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان2 - واحد 3

کار عملی شماره 3

مشاهده و دانلود کنید

پودمان2 - واحد 3

کار عملی شماره 4

مشاهده و دانلود کنید

پودمان2 - واحد 3

کار عملی شماره 5

مشاهده و دانلود کنید

پودمان2 - واحد 3

کار عملی شماره 6 - قسمت 1

مشاهده و دانلود کنید

پودمان2 - واحد 3

کار عملی شماره 6 - قسمت 2

مشاهده و دانلود کنید

پودمان2 - واحد 3

کار عملی شماره 7 - روش 1

مشاهده و دانلود کنید

پودمان2 - واحد 3

کار عملی شماره 7 - روش 2

مشاهده و دانلود کنید

 

 

 

پودمان 3

همبندی و صاعقه گیر

 

پودمان 3 - جلسه 11

 قسمت 1- واحد یادگیری 4 -سیستم ارتینگ

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - جلسه 11

 قسمت 2 - واحد یادگیری 4 -سیستم ارتینگ

مشاهده و دانلود کنید

سوالات مربوط به تهیه ی جزوه ،

از فیلمهای جلسه ی 11 ( قسمت 1 و 2 ) - حتما دانلود شود

دانلود کنید

پودمان 3 - جلسه 12

 قسمت 1 - واحد یادگیری 4 -سیستم ارتینگ و همبندی

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - جلسه 12

 قسمت 2 - واحد یادگیری 4 -سیستم ارتینگ و همبندی

مشاهده و دانلود کنید
جزوه PDF مربوط به جلسه 12 - پودمان 3
مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - جلسه 13

 قسمت 1 - واحد یادگیری 4 -سیستم ارتینگ و همبندی

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - جلسه 13

 قسمت 2 - واحد یادگیری 4 -سیستم ارتینگ و همبندی

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - جلسه 13

 قسمت 3 - واحد یادگیری 4 -سیستم ارتینگ و همبندی

مشاهده و دانلود کنید