جلد جریان ضعیف

 

درسهای ارائه شده

موضوعات

از لینک های زیر دانلود کنبد
پودمان 1 - درس جلسه 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - کار عملی ( اتصال فیش Fآنتن به کابل کواکسیال )
مشاهده و دانلود کنید 
پودمان 1 - آموزش نحوه سوکت زدن کابل شبکه
مشاهده و دانلود کنید

پودمان 1 - عیب یابی آیفون تصویری ( جریان ضعیف جلسه 4 - قسمت 1)

مرور کامل جلسه 3

مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - عیب یابی آیفون تصویری ( جریان ضعیف جلسه 4 - قسمت 2)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - عیب یابی آیفون تصویری ( جریان ضعیف جلسه 4 - قسمت 3)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 1 - عیب یابی آیفون تصویری ( جریان ضعیف جلسه 4 - قسمت 4)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 5 - قسمت 1)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 5 - قسمت 2)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 5 - قسمت 3 )
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 5 - قسمت 4)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 6 - قسمت 1)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 6 - قسمت 2)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 6 - قسمت 3)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 7 - قسمت 1)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 7 - قسمت 2)
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 7 - حالتهای مختلف کاری )
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 7 - ساختمان داخلی و عملکرد دتکتور ها )
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 8 - انواع روشهای پیاده سازی اعلام حریق ) قسمت 1
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 8 - انواع روشهای پیاده سازی اعلام حریق ) قسمت 2
مشاهده و دانلود کنید
پودمان 2 -اعلام حریق ( جلسه 8 - بررسی استانداردهای نظام مهندسی ) قسمت 3
مشاهده و دانلود کنید

 

پودمان 3

واحد یادگیری 4 - آنتن مرکزی

پودمان 3 - واحد یادگیری 4 - آنتن مرکزی

( جلسه 9- قسمت 1)

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 4 - آنتن مرکزی

( جلسه 9- قسمت 2)

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 4 - طراحی آنتن مرکزی

( جلسه 10- قسمت 1)

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 4 - طراحی آنتن مرکزی

( جلسه 10- قسمت 2 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 4 - طراحی آنتن مرکزی

( جلسه 10- قسمت 3 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 5 - طراحی سیستم تلفن

( جلسه 11- قسمت 1 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 5 - طراحی سیستم تلفن

( جلسه 11- قسمت 2 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 5 - طراحی سیستم تلفن

( جلسه 11- قسمت 3 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - طراحی سیستم اعلام سرقت

( جلسه 12- قسمت 1 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - طراحی سیستم اعلام سرقت

( جلسه 12- قسمت 2 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - سیستم اعلام سرقت - (کارعملی 1

( جلسه 13- قسمت 2 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - سیستم اعلام سرقت - (کارعملی 2

( جلسه 13- قسمت 2 )

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - سیستم اعلام سرقت -تدریس

( جلسه 13- قسمت 1 )

بارگذاری شده در گوگل درایو

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - سیستم اعلام سرقت -تدریس

( جلسه 13- قسمت 2 )

بارگذاری شده در گوگل درایو

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 3 - واحد یادگیری 6 - سیستم اعلام سرقت -تدریس

( جلسه 14- قسمت پایانی )

 

مشاهده و دانلود کنید
   

 

پودمان 4

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 15- قسمت 1 ) 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 15- قسمت 2 ) 

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 15- قسمت 3 ) 

مشاهده و دانلود کنید

 

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 16- قسمت 1 ) کار عملی فیش BNC

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 16- قسمت 2 ) کار عملی فیش BNC

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 16- قسمت 2 ) کار عملی اتصال دوربین به صفحه نمایش

 مشاهده ودانلود کنید
   

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 17- قسمت 1 ) DVR

مشاهده ودانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 17- قسمت 2 ) DVR

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 17- قسمت 3 ) NVR

مشاهده و دانلود کنید
   

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 18- قسمت 1 ) مراحل عملی نصب یک دوربین مدار بسته

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 18- قسمت 2 ) مراحل عملی نصب یک دوربین مدار بسته

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 18- قسمت 3 ) کار عملی 3

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 18- قسمت 3 ) کار عملی 3

تنظیمات DVR

مشاهده و دانلود کنید
   

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 19- قسمت 1 ) تجهیزات جانبی دوربین مدار بسته

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 19- قسمت 2 ) دوربینهای IP

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 19- قسمت 3 ) دوربینهای IP

کار عملی تکنولوژی P2P - دوربینهای IP

مشاهده و دانلود کنید

پودمان 4- واحد یادگیری 7 - سیستم دوربین مدار بسته

( جلسه 19- قسمت 3 ) 

نرم افزارهای کاربردی در دوربینهای مدار بسته

مشاهده و دانلود کنید
   

 

پودمان 5

لیست پخش ( کلیک کنید )